เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

พม่าน่าอ่าน

เดินทางผ่านเรื่องราวของพม่าในหลายช่วงเวลานับจากอดีต
เมื่ออังกฤษยึดกรุงมัณฑะเลย์ นำไปสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์โคบอง
ความผันผวนทางการเมืองหลังได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ การสิ้นสุดของรัฐฉาน
อิทธิพลของสงครามโลก และสงครามกลางเมือง

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ