เล่มเด็ด เรื่องเด่น / In the Spotlights

หนังสือขายดี / Bestsellers

หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ / Recommended Book

อาชญนิยาย / Suspense

หนังสือนอกสายตา / Books Overlooked

หนังสือหายาก / Rare Books

ทางเดียวกัน / Reading Theme

พม่าน่าอ่าน

เดินทางผ่านเรื่องราวของพม่า ในหลายห้วงเวลานับจากอดีต
เมื่ออังกฤษเข้ายึดครองมัณฑะเลย์นำไปสู่การสิ้นสุดราชวงศ์โคบอง
หลังได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ เกิดความผันผวนทางการเมือง
การสิ้นสุดของรัฐฉาน ปัญหาชนกลุ่มน้อย สงครามกลางเมือง
ล้วนบีบคั้นประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ พม่าหาอ่านได้จากหนังสือกลุ่มนี้

เรื่องเล่าระหว่างบรรทัด / People & Places

บรรทัดสุดท้าย / Bottom Line

This post is also available in: อังกฤษ