มองโกเลียหลังม่านเหล็ก

มองโกเลียเป็นดินแดนเก่าแก่ พอๆ กับที่เป็นประเทศเกิดใหม่ เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะมองโกเลียผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านมาหลายยุค หลายสมัย เคยเกรียงไกรที่สุดในช่วงคริสตศตวรรษที่ 13 ภายใต้การนำของเจงกีสข่าน และตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งปี ค.ศ.1921 มาอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ซึ่งทำให้มองโกเลียได้รับอิทธิพลรัสเซียมาไม่น้อยทีเดียว