Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

เจ้านายและพระสนมเอก (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
ผู้แปล :
ราคา 540 515  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


การนำข้อมูลเรื่องเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในอดีตมาให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้ที่สนใจค้นคว้าอย่างเจาะลึกจากกองบรรณาธิการเล่ม

คุณพินิจ หุตะจินดา "เจ้านาย และพระสนมเอก" ถ่ายทอดเนื้อหาออกมาให้กับผู้อ่านได้อย่างน่าสนใจเ

เริ่มต้นด้วยการอธิบายคำว่า "เจ้านาย" หมายถึง อะไร "พระยศ" ของเจ้านายนั้นมีกี่ประเภท 

"สกุลยศ" แบ่งออกเป็นกี่ระดับ มีอะไรบ้าง "อิสริยยศ" คืออะไร

ส่วน "พระสนมเอก" สมัยกรุงศรีอยุธยามีกี่ตำแหน่ง อะไรบ้าง

และพระสนมเอก เรียกว่า "เจ้าคุณ" นั้น มีเครื่องยศที่ได้รับพระราชทานตามลำดับชั้นถึง 4 ชั้นด้วยกัน

มีระดับไหนบ้างมีอธิบายในเล่มนี้ เจ้านาย จะกล่าวถึง 15 เจ้านาย

และกล่าวถึง 9 พระสนมเอก แต่ละพระองค์ /องค์ /คน ที่ได้ทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน

ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งผู้อ่านจะได้เห็นพระปรีชาญาณในการทรงงานอย่างหนัก

ชัดเจนและเด่นชัดว่าได้เหน็ดเหนื่อยตรากตรำให้แก่แผ่นดินอย่างใด

ซึ่งไม่เฉพาะฝ่ายหน้าเท่านั้น แต่ฝ่ายในก็ได้ช่วยงานราชการแผ่นดินเฉกเดียวกัน


    "เจ้านาย และพระสนมเอก" เป็นหนังสือที่รวบรวมชีวประวัติบุคคลในราชสกุลไทย

โดยเฉพาะราชวงศ์จักรี บรรณาธิการเล่ม คุณพินิจ หุตะจินดาได้รวมบทพระราชนิพนธ์

และพระนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ที่ทรงเขียนถึงพระราชประวัติ และพระประวัติของ "เจ้านาย" ในราชวงศ์จักรี

ซึ่งมีทั้งฝ่ายวังหลวง วังหน้า (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) วังหลัง (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข)

รวมทั้งพระราชโอรสธิดาและพระสนมเอกที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน

และประเทศชาติอย่างมากมาย อาทิ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท,

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฯลฯ

นอกจากฝ่ายหน้าแล้วก็ยังมีฝ่ายใน หรือ "พระสนมเอก" อาทิ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี

พระอัครราชเทวี เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) ฯลฯ อนึ่ง ข้อความในวงเล็บ

บรรณาธิการเล่มได้เขียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เขียนคำอธิบายไว้ในเชิงอรรถ

เพื่อต้องการให้เกิดความสมบูรณ์และเข้าใจในเนื้อหาของข้อความนั้น ๆ ให้แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน

หรือจะนำไปเป็นการอ้างอิงในเอกสารชั้นปฐมภูมิได้ด้วย

ทดลองอ่าน