Click to Sanskrit Homepage
   สินค้าในตะกร้า (จำนวน 0 เล่ม) check out
search
my lines

 

my bookmark

ข้อมูลหนังสือ

การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส คนไทยควรเรียนรู้อะไร?

-

ผู้แต่ง : รศ.วิทยากร เชียงกูล
ผู้แปล : -
ราคา 170 153  บาท


add to cart


 

เรื่องย่อ


จากเพียงขบวนการหลวมๆ ของนักคิดนักเขียนและปัญญชนในยุโรป

ที่มีความคิดก้าวหน้าอย่างกลุ่ม The Enlightenment (การทำให้โลกสว่างด้วยเหตุผล)

ที่ยกเหตุผลซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์มาค้านการค้นพบที่เป็นจุดเริ่มต้น

ให้ค้นคว้าและริเริ่มความคิดว่ามนุษย์ควรจะมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสังคม

สะเทือนต่อประเทศต่างๆ ไปทั่วโลก

ทดลองอ่าน